REKTUM KANSERİ

 1. Ana Sayfa
 2. Rektum Kanseri

REKTUM KANSERİ

REKTUM KANSERLERİNDE AMELİYAT ÖNCESİ TEDAVİLER (NEOADJUVAN TEDAVİLER) HASTALARA DAHA AZ KOLOSTOMİ AÇILMASINI SAĞLIYOR.

Ülkemizde batı tipi beslenme nedeniyle rektum ve kolon kanserlerinde bir artış vardır.Kesin ulusal rakamlar bilinmemekle beraber yıllık yeni kolon ve rektum kanseri olguların 5.000’in üstünde olduğu düşünülmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda kansere bağlı ölümlerde 3.sırada yer almaktadır.Rektumkanseri (kalın bağırsağın son 15 cm’i) yerleşim yeri ve dışkılamadaki görevi nedeniyle tedavi şekli kolon kanserinden farklıdır. Bu bölgede periton dediğimiz karın zarı mevcut değildir. Bu özelliği nedeniyle rektum kanserlerinde (kolondan farklı olarak)radyoterapi ve kemoterapi birlikte kullanılarak en iyi tedavi seçeneğine ulaşılır.

1980’li yıllarda sadece cerrahi ile tedavi edilen bu kanserlere 1990’lı yıllarda ameliyat radyoterapi eklenerek lokal nüksün(hastalığın aynı bölgede yinelemesi) azaldığı gösterildi. Daha sonra ameliyat sonrası kemoterapinin katkısı olabileceği ispatlandı. Yine bir adım daha ilerlenerek bu tedaviyi ameliyat öncesi almanın (radyoterapi ve kemoterapi birlikte) diğer bir ifade ile neoadjuvan radyokemoterapi tedavisi, ilk iki yıl içinde hastalık yinelemesinde(nüks) %25’in üzerinde olan bu oranı %10 ve altına çekerek büyük bir başarıya imza atmıştır.

Onkolojideki bu başarının yanında hastalarımız içinde konfor artmış ve normal dışkılama yolunun korunması (kolostomi açılmaması=bağırsağın karın duvarına bağlanması) ise %25-30’lardan %67-70’lere kadar çıkmıştır.

Hastanın konforu ve toplum içindeki sıkıntıları göz önüne alındığında normal bağırsak yolunun korunmasının (kolostomi açılmaması) artışı son 10 yılda büyük bir başarı sergilemiştir.

Rektum kanserleri özellikle cerrahinin ve medikal onkolojinin ve radyasyon onkolojisinin birlikte çalışmasının zorunlu olduğu alandır. Özellikle ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi konusu (neoadjuvan kemoterapi) cerrahinin ve cerrahın işini kolaylaştırdığı için (kanama riskini azaltığı) çok önemlidir ve daha da önemlisi kolostomi açılma oranını düşürmektedir.

Rektum Kanserinin Tanısı :

Kolonoskopi veya rektoskopi ile tanı konulur. Bu sayede biyopsi alınarak patolojik tanıya ulaşılır.

MR (Magnetik Rezonans) :

Hastanın evrelendirilmesinde MR özellikle lenf bezlerinin tutulup tutulmadığını göstermekte çok değerlidir. MR çekilmeden hastanın cerrahiye yönlendirilmesi çok doğru bir yaklaşım değildir. Ameliyat öncesi tedavi alacak hastaların atlanmasına neden olabilir.

Endoskopik Ultrason (EUS) :

Endoskopik olarak endoskopi cihazına entegre olan bu sistem tümöre bağlı rektum duvar katındaki tutulumu ve dolayısıyla tümörün (T) evresi hakkında ameliyat öncesi bilgi vermektedir. Tümör evresine katkısı ve doğruluk oranı bilgisayarlı tomografiden iyidir.

Hastalığın Radyolojik Evrelenmesi :

Karaciğer metastazları için şüphesi varsa karaciğere yönelik MR(magnetik Rezonans görüntüleme) daha iyi sonuç alınabilir. PET-CT adlı nükleer tıp yöntemi rektum kanserinde özellikle cerrahi öncesi yararlı olabilir fakat bölgesel MR ve EUS kadar bize yeterli ve ince ayrıntı veremiyebilir. Bu özelliği ile kolon kanserinden de farklıdır. Tüm evrelerde kullanılabilir.Ancak taşlı yüzük hücreli rektum karsinomunda PET-CT negatif çıkabilmektedir. Bu konuda dikkatli yorum gerekir.

Ameliyatın Zamanlaması :

Bu konuda Sağlam ve ark yapmış olduğu çalışmada zamanla 4-8 hafta içinde olabileceği zamanlamadan ziyade cerrahinin kalitesini çok daha önemli olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada kolostomi açılmama oranı %72’ye kadar hasta lehine çıkmıştır.


REKTUM KANSERİ EVRELERİ ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ


TEDAVİ

 • EVRE 0
  Bu evrede rektum kanseri mukozada sınırlıdır.Lokal eksizyon ameliyatı yapılabilir. Evreleme cerrahi olmadan ne yazık ki yapılamadığı için tümörün yerleşim yeri burada belirleyicidir. Örneğin yerleşimin anüsten 0-59 mm ile 60 mm-119 mm arasında olması gibi.
  Adjuvan Tedavi: Ek tedavi ameliyat sonrası yapılmaz.
 • EVRE I
  Evre I hastalarda cerrahi sonrası tedavi gerekmez.
 • EVRE II
  Eğer iyi bir cerrahi geçirilmiş ise (en az 12 lenf bezinin çıkarılmış olması) adjuvan (ameliyat sonrası yapılan ) tedavi gerekli değildir. Patolojinin bize bildirdiği cerrahi yan sınıra (lateral veya radial) göre radyoterapi eklenebilir.
 • EVRE III: Lenf bezi tutulmuş olan gruptur.
  Neoadjuvan Tedavi: Ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi artık bir dünya standartıdır. Hastaların çoğu bu gruptadır. Ülkemizde de tedavisini eksik aldığını düşündüğümüz özellikle bu gruptur. Ameliyat öncesi bu seçenek hastalarımıza mutlaka anlatılmalıdır.
  Kemoradyoterapi olarak damardan 5-FU (fluorourasil), beş hafta boyunca kullanılmaktadır. Şimdi ise daha kolay bir metod olan 5-FU’nun ağızdan olan tableti capecitabine hastalara ayaktan tedavi konusunda büyük kolaylık sağlamıştır. Radyoterapide 5 hafta sürmektedir.
  Sağlam ve ark yapmış olduğu çalışmada capecitabinin yan etkisi kronomodülasyon yöntemi ile yan etki %16'dan %3'e düşürülmüştür.
 • EVRE IV
  Uzak metastaz olan hastalarda doğrudan kemoterapi tercihi ile başlanır. Cerrahi ihtimaller ve radyoterapi seçenekleri hastalık seyrinde karar verilir.


1. Gunderson LL, Sosin H. Areas of failure found at reoperation (second or symptomatic look) following “curative surgery” for adenocarcinoma of the rectum. Clinicopathologic correlation and implications for adjuvant therapy. Cancer 1974;34:1278-92.

2. Gérard A, Buyse M, Nordlinger B, et al. Preoperative radiotherapy as adjuvant treatment in rectal cancer. Final results of a randomized study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Ann Surg 1988;208:606-14.

3. Bosset JF, Collette L, Calais G, et al. Chemotherapy with preoperative radiotherapy in rectal cancer. N Engl J Med 2006;355:1114-23.

4. Roh MS, Colangelo LH, O’Connell MJ, et al. Preoperative multimodality therapy improves disease-free survival in patients with carcinoma of the rectum: NSABP R-03. J Clin Oncol 2009;27:5124-30.

5. Sauer R, Fietkau R, Wittekind C, et al. Adjuvant vs. neoadjuvant radiochemotherapy for locally advanced rectal cancer: the German trial CAO/ARO/AIO-94. Colorectal Dis 2003;5:406-15.

6. Moore HG, Gittleman AE, Minsky BD, et al. Rate of pathologic complete response with increased interval between preoperative combined modality therapy and rectal cancer resection. Dis Colon Rectum 2004;47

7. Saglam S, Bugra D,K.Saglam E,Asoglu O,Balik E; et al.Fourth versus eighth week surgery after neoadjuvant radiochemotherapy in T3-4/N0+ rectal cancer: Istanbul R-01 study.

8. Pilancı KN, Saglam S, Okyar A,et al. Chronomodulated oxaliplatin plus Capecitabine (XELOX) as a first line chemotherapy in metastatic colorectal cancer: A Phase II Brunch regimen study. Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Jul;78(1):143-50.

9.Akgun Z, Saglam S, Yucel S, et al. . Neoadjuvant chronomodulated capecitabine with radiotherapy in rectal cancer: a phase II brunch regimen study.Cancer Chemother Pharmacol. 2014 Oct;74(4):751-6.